כרטיסים כרטיסים

אודות מטרות

מטרות הארגון

 • העלאת המודעות בקרב הציבור הרחב לנושאי שמירת טבע והגנה על מינים בסכנת הכחדה
 • פיתוח וקידום המקצועיות בתחום החזקת בעלי חיים בגני חיות
 • תרומה למאגרי מידע בינלאומיים משותפים לטובת קידום אחזקת חיות בגני חיות והגנה על בעלי חיים בסביבתם הטבעית
 • ייצוג גני החיות מול גופים לאומיים ובינלאומיים
 • קביעת עקרונות ודרכי ביצוע בנושאי שימור
 • שיתוף בתוכניות שימור מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, בדגש על תוכניות ניהול אוכלוסייה ("תוכניות רבייה")
 • יצירת סדר עדיפויות בניהול אוספים זואולוגיים בארץ ובעולם והשפעה עליו
 • הטמעת המודעות לכך שגן החיות הוא חלק ממכלול גופים הפועלים למען שמירת טבע
 • קביעת סטנדרטים לשירות הקהל
 • ניצול יתרון גודל הארגון על ידי יצירת שותפויות
 • ביצוע בקרה ופיקוח על גני החיות
 • שותפות בקביעת מדיניות שימור בעלי חיים בארץ

 

מטרות הגן

 • קידום ההגנה על מיני בעלי חיים הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית
 • תכנון אוסף בעלי החיים תוך שימת דגש על החזקת מינים הנמצאים בסכנת הכחדה
 • הקפדה על רווחת כל בעלי החיים שתחת אחריות גן החיות
 • פיתוח וקיום פעולות חינוך והסברה, לטובת קירוב הציבור לנושאי שמירת טבע והגנה על חיות הבר, רווחת בעלי חיים, איכות הסביבה ואהבה לבעלי חיים.
 • עידוד מעורבות קהילתית, קירוב אוכלוסיות מגוונות לפעילות חינוכית ותרבותית, פיתוח תוכניות מיוחדות המשלבות מעורבות בפעילות גן החיות ופותחות בפני אוכלוסיות שונות וחריגות אפשרויות ייחודיות לטיפול.
 • קידום מחקר עצמאי והשתתפות בפרויקטים לאומיים ובינלאומיים של שימור, ריבוי והשבה לטבע של בעלי חיים.
 • פיתוח הגן כאתר תיירות אטרקטיבי על ידי יצירת מקום בילוי עשיר ומגוון בסביבה נאה ותרבותית, המדגישה ערכי טבע וסביבה.